Inzpire B.V. - Leveringsvoorwaarden

Inzpire B.V. is geregistreerd onder KVK-nummer 59144343

 

 

 

DEFINITIES

Artikel 1

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de leveringen en/of diensten heeft gegeven.
2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de leveringen en/of diensten heeft aanvaard. Opdrachtnemer zal in deze voorwaarden worden aangeduid als “Inzpire B.V.”.
3. Onder opdracht wordt verstaan elk op zichzelf staand verzoek van opdrachtgever aan Inzpire B.V. om tegen betaling bepaalde leveringen te doen en/of diensten te (doen) verrichten.
4. Onder leveringen en/of diensten wordt verstaan al hetgeen Inzpire B.V. t.b.v opdrachtgever binnen het kader van de door opdrachtgever aan Inzpire B.V. versterkte opdracht(en) levert en/of verricht.
5. Onder offerte wordt verstaan een door Inzpire B.V. aan opdracht- gever verstrekte opgave van de door Inzpire B.V. t.b.v opdrachtgever te leveren zaken en/of te verrichten diensten en van de hieraan voor opdrachtgever t.b.v. Inzpire B.V. verbonden kosten.

 

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan, overeenkomsten met en leveringen en diensten van Inzpire B.V., tenzij de toepasselijkheid van deze voorwaarden in offertes, opdrachten of overeenkomsten schriftelijk is uitgesloten.2. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaar- den werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolg-op- drachten of nieuwe door hem met Inzpire B.V. te sluiten overeen- komsten.

 

OFFERTES, TOT STAND KOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGING EN GEGEVEN OPDRACHTEN

Artikel 3

1. Alle offertes van Inzpire B.V. zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na schriftelijke bevestiging door de opdracht- nemer van de door opdrachtgever gegeven opdracht of door middel van het terugsturen door de opdrachtgever van de ondertekende en gedateerde offerte of een kopie daarvan aan Inzpire B.V.. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdracht door opdrachtgever te herroepen.

2. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht zijn slechts verbindend indien en voor zover deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

VERVEELVOUDIGING

Artikel 4

1. Opdrachten aan grafische of andere produktiebedrijven met betrekking tot de produktie of verveelvoudiging van het ontwerp, worden door en in opdracht van opdrachtgever verstrekt. Alvorens tot produktie of verveelvoudiging wordt overgegaan dient de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp door de opdrachtgever geaccordeerd aan Inzpire B.V. schriftelijk voor akkoord te worden bevonden.
2. Op verzoek van opdrachtgever kan Inzpire B.V. tegen een nader overeen te komen vergoeding bij de verveelvoudiging als handelingsbevoegd gemachtigde voor opdrachtgever optreden nadat dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

 

LEVERINGSTERMIJNEN

Artikel 5

1. Alle door Inzpire B.V. genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomsten aan Inzpire B.V. bekend waren en zij zullen

zoveel mogelijk in acht genomen worden. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, zijn de door Inzpire B.V. genoemde leveringster- mijnen niet fataal. Inzpire B.V. is in ieder geval niet gebonden aan leveringstermijnen, die vanwege in redelijkheid niet te voorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Inzpire B.V. en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

HONORARIUM EN KOSTEN

Artikel 6

1. Inzpire B.V. en opdrachtgever komen een redelijk honorarium overeen op basis van de door Inzpire B.V. gehanteerde uurtarieven en bijkomende kosten.
2. Prijsopgaven van Inzpire B.V. worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. op het tijdstip van de aanvaar- ding van een opdracht geldende prijzen. Inzpire B.V. behoudt zich het recht voor door haar opgegeven kosten in overeenstemming te brengen met algemene kostenontwikkelingen dan wel met een verhoging van de specifieke kosten, als door haar verschuldigd in het kader van de uit te voeren werkzaamheden, zulks met dien verstande, dat opdrachtgever bevoegd zal zijn de overeenkomst tussentijds te ontbinden, wanneer een dergelijke verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.3. Alle door Inzpire B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

 

BETALING

Artikel 7

1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, zonder enige korting of verrekening uit welken hoofde dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen.
2. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan Inzpire B.V. een rentevergoeding verschuldigd ad 1,5 % per maand of een gedeelte daarvan vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn.
3. Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is, is Inzpire B.V. gerechtigd haar vordering zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven en is opdrachtgever de hieraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van Eur 100,--.
4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan.

 

ANNULERING

Artikel 8

1. Indien de overeengekomen opdracht door opdrachtgever wordt geannuleerd, worden, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, de volgende kosten is rekening gebracht:
- Bij annulering van de opdracht op de overeengekomen aanvangs- datum van de werkzaamheden c.q. tijdens de uitvoering hiervan: minimaal 50% van het overeengekomen honorarium.
- Bij annulering van de opdracht korter dan een week voor de overeengekomen aanvangsdatum van de werkzaamheden: 25% van het overeengekomen honorarium;
- Bij annulering van de opdracht langer dan één week voor de overeengekomen aanvangsdatum van de werkzaamheden: 10% van het overeengekomen honorarium.
2. Reeds door Inzpire B.V. gemaakte kosten m.b.t. de overeengeko- men werkzaamheden blijven te alle tijde volledig voor rekening van opdrachtgever.

 

OPSCHORTING / ONTBINDING

Artikel 9

1. Inzpire B.V. is steeds gerechtigd opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.
2. Inzpire B.V. is voorts gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever de betalings- condities niet in acht neemt of anderzins zijn verplichtingen niet nakomt. Partijen gaan ervan uit dat alle over en weer bestaande verbintenissen samenhangen in de zin van artikel 6: 52 BW.

3. Inzpire B.V. is gerechtigd tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, indien opdracht- gever in verzuim is als gevolg van niet tijdige of niet behoorlijke voldoening aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met Inzpire B.V. gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of liquidatie van diens bedrijf.

4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding komen in de hiervoor geregelde gevallen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.
5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever voor reeds verrichte diensten en/of geleverde zaken onverlet. De prijs voor hetgeen reeds is verricht en/of geleverd, wordt onmiddelijk opeisbaar.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 10

Alle door Inzpire B.V. in opdracht van opdrachtgever vervaardigde ontwerpen en/of aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Inzpire B.V. totdat al hetgeen Inzpire B.V. uit welken hoofde dan ook van opdrachtgever te vorderen heeft, is voldaan.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 11

1. Ingeval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal opdrachtgever Inzpire B.V. in de gelegenheid stellen om de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstem- ming met de overeenkomst te verrichten. In dat geval is Inzpire B.V. niet tot verdergaande schadevergoeding van welken aard dan ook gehouden.
2. Indien van opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de hiervoor sub 1 omschreven weg te volgen, beperkt de aansprake- lijkheid van Inzpire B.V. zich tot vervangende schadevergoeding met een maximum van 50% van de op grond van de desbetreffende overeenkomst door Inzpire B.V. aan opdrachtgever gefaktureerde c.q. te faktureren bedrag exclusief omzetbelasting. Aansprakelijk- heid van Inzpire B.V. voor enige verdere schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirekte schade of gevolg- schade of schade wegens gederfde winst.
3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat opdrachtgever een volgens hem aan Inzpire B.V. toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijker- wijs mogelijk is, schriftelijk aan Inzpire B.V. heeft gemeld.

 

RECLAMES

Artikel 12

Reclames betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Inzpire B.V. dienen door de opdrachtgever binnen tien dagen na de ontvangst van de zaken of verrichtingen van de diensten artikelen schriftelijk aan Inzpire B.V. te worden kenbaar gemaakt,zulks op straffe van verval van elke aanspraak terzake, tenzij die termijn in een bepaald geval redelijkerwijze verlenging behoeft.

 

OVERMACHT

Artikel 13

1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard ook, alsmede: - Mobilisatie, oorlog of oorlogsgevaar
- Contingenterings- of andere overheidsmaatregelen
- Werkstaking
- Diefstal

- Brand
- Het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Inzpire B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is aan hun verplichtingen jegens Inzpire B.V. om welke reden dan ook, behoudens verzuim van Inzpire B.V. jegens die derden, waardoor Inzpire B.V. de opdracht niet, niet-tijdig of niet zonder naar objectieve normen gemeten bovenmatig bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Inzpire B.V. als overmacht gelden.
2. In geval van overmacht hebben partijen over en weer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In een dergelijk geval zal Inzpire B.V. ter zake van de door opdrachtgever door die ontbinding geleden schade nimmer tot enige vergoeding verplicht zijn.

 

INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 14

1. Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot voorlopige en defi nitieve ontwerpen en van ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, alsmede met betrekking tot de daarna vervaardigde exemplaren van het produkt danwel met betrekking tot de daarnaar vervaardigde produktie-exemplaren worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van Inzpire B.V., tenzij terzake geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Inzpire B.V. en opdrachtgever is overeengekomen. De uitvoering van deze rechten -openbaarmaking of overdracht daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Inzpire B.V. voorbehouden.
2. Inzpire B.V. is gerechtigd om haar ontwerp te signeren en/ of haar naam te laten vermelden in het colofon van een publikatie of op een titelrol tenzij vooraf anders is overeengekomen met de opdracht- gever.

 

GEBRUIK

Artikel 15

Indien opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Inzpire B.V., verkrijgt opdrachtgever daarmee het uitsluitend recht tot gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvou- diging overeenkomstig de bestemming en oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Indien over deze bestemming en oplage niets is overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen wijze ten behoeve van een omschreven doel.

 

WIJZIGINGEN

Artikel 16

Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Inzpire B.V. veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen zonder vooraf van Inzpire B.V. verkregen toestemming.

 

INSCHAKELING DERDEN

Artikel 17

Inzpire B.V. behoudt zich het recht voor de uitvoering van de opdracht of onderdelen van de opdracht uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden.

 

GESCHILLEN

Artikel 18

1. Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De Arrondissementsrechtbank te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, verbandhoudende met offertes, opdrachten en overeenkomsten, die door deze voorwaarden worden beheerst, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de Kantonrechter behoort.

laten we afspreken. Slimme z!