Privacy statement

COOKIE MELDING

Inzpire gebruikt cookies om de gebruikerservaring op de website geanonimiseerd te analyseren en te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies zoals omschreven en aan te passen in onze privacy- en cookiestatement.

 

PRIVACY EN COOKIE STATEMENT

Hartelijk welkom op de website van Inzpire Design & Communicatie. Wij hechten veel waarde aan onze dienstverlening, persoonlijke aanpak en aan uw privacy. Daarom vinden wij het belangrijk om u te informeren over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan volgens de nieuwe AVG-wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming). 

Inzpire, gevestigd aan de Smeepoortstraat 40 in Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Smeepoortstraat 40
3841 EJ Harderwijk
0341 701280
info@inzpire.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Inzpire verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Bedrijf

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

 

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van u en onze onderneming. 

Inzpire verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Voor het verstrekken van informatie over onze diensten;

- Indien gevraagd voor het aanbieden van een offerte;

- Het afhandelen van uw betaling/facturatie;

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

- Om goederen en diensten af te leveren volgens overeengekomen afspraken;

- Inzpire verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, voor bijvoorbeeld onze administratie of zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Inzpire  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en wij bewaren de gegevens totdat de samenwerking eindigt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

  • Gegevens via het contactformulier max. 2 jaar 
  • Gegevens aanvraag/contact via email max. 2 jaar
  • Facturatie/administratieve gegevens max. 10 jaar
  • Accountgegevens administratiesoftware (inlognaam, wachtwoorden) max. 10
  • Na beëindiging van de samenwerking wordt op verzoek van de cliënt alle gegevens terug gegeven en zullen we digitaal alles vernietigen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Inzpire deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV. 

Met bedrijven, denk aan drukkerijen of uitgevers die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Inzpire blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Wij maken gebruik van externe serverruimte voor de opslag van gegevens. Bent u een relatie van ons, dan maken uw persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende (online) opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. 

 

Beveiliging website
Alle gegevens die u met Inzpire  uitwisselt via onze website (contactformulier), worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Cookies 
Inzpire maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van pagina’s op onze website wordt meegezonden en door de browser op het door u gebruikte apparaat (computer, tablet of smartphone) wordt opgeslagen. Cookies zijn niet schadelijk voor uw device en zijn op ieder moment zelf via de browser te verwijderen. 

Aanpassen via browser
U kunt de plaatsing van cookies reguleren via de browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de volgende browserinstellingen:

Internet Explorer

Google Chrome

Firefox

Safari

 

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Welke cookies?

First Party Cookies:
Dit zijn cookies die door onze site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Deze cookies worden gebruikt voor techniek en functionaliteit van de website. 

Er wordt gebruik gemaakt van het programma Analytics van het bedrijf Google Inc. Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten  en 'gegevens delen' uitgezet. Wij gebruiken Google Analytics zo veel mogelijk geanonimiseerd door o.a. het IP-adres niet mee te geven. We gebruiken deze dienst voor het analyseren en verbeteren van onze website door bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Inzpire gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden

Verantwoord
Onze website gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Inzpire is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken, denk bijvoorbeeld aan YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, en dergelijke.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inzpire en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inzpire.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Inzpire wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Inzpire  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@inzpire.nl.

 

TEKST CONTACTFORMULIER

De gegevens die u via dit formulier achterlaat worden uitsluitend gebruikt om u van dienst te kunnen zijn en daarmee een antwoord te kunnen geven op uw vraag. Meer informatie vindt u in onze privacystatement. 

 

laten we afspreken. Slimme z!